Kurz aplikované diplomacie - DA1

Záměrem hlavního programu Diplomatické akademie je důkladná průprava studentů ve všech zásadních oblastech současné diplomacie a jejich příprava na výběrová řízení v České republice i celé Evropské unii. Hlavním cílem programu je výchova absolventů schopných sebevědomě zastupovat svou instituci či firmu za všech okolností. Absolventi by kromě každodenní reprezentace měli být připraveni i na účast na protokolárních akcích či pracovních setkáních, jejich organizaci, přípravu podkladů či přednes projevů. Zároveň jsou také vedeni k objektivnímu analyzování krizových situací a jejich efektivnímu řešení.

Struktura programu

Kurz v rozsahu 150 vyučovacích hodin je rozdělen do pěti tematických bloků a celý program završuje závěrečná zkouška formou bezpečnostně-politické strategické hry, simulované protokolární události a veřejného vystoupení. Na strategických hrách se podílí vždy vícero vyučujících, tak aby byl obsaženy všechny aspekty simulované situace (mediální, bezpečnostní, politické). Práce studentů je průběžně hodnocena, zejména jejich ústní prezentace, krátké písemné dokumenty (memoranda, analýzy, executive summaries) a účast v diskusi při výuce.

Program klade na studenty značné výkonnostní nároky a vyžaduje přísný metodologický přístup – zejména pokud se formy a struktury prací studentů týče. Kurz vystavuje adepty tlaku veřejného projevu, vyžaduje od nich průběžnou přípravu a pobízí je k aktivnímu přístupu při diskusích a během simulací. Výuka probíhá v sobotu a neděli – 9 víkendů v rozmezí přibližně tři a půl měsíce.

Další hlavní program začíná: 22.9.2018

Obsah výuky

Administrativa a komunikace s médii

První blok hlavního programu Diplomatické akademie poskytuje nejen nutnou profesní průpravu, ale zároveň vytváří podmínky pro splnění nároků dalších bloků hlavního programu. Jeho první část se týká zásad veřejného projevu a zásad styku s médii. Studenti se učí vytvářet vizuální prezentace, ale také o pravidlech pro rozhovory v televizi a rozhlase. Důraz je kladen na přesnost a výstižnost vyjadřování. Druhá část metodického bloku je věnována písemnému styku. Studenti se cvičí v tvorbě textů pro styk mezi institucemi, jako jsou memorandum, pozvánka, úřední e-mail, oficiální dopis atp. Důraz je kladen rovněž na povzbuzení obecných slohových schopností studentů.

Práce s lidmi a rétorika

Druhá část hlavního programu Diplomatické akademie se zabývá vyjednávacími strategiemi. Čerpá jak z praxe diplomatů, tak obchodníků. Absolvent má být po jejím dokončení schopen sám vést vrcholné jednání, případně připravovat podklady pro jednání svých nadřízených. Na umění vyjednávat pak navazuje úvod do práce ve vedoucí pozici v globálním a interkulturním prostředí. Absolvent by měl mít schopnost využívat ty nejdůležitější metody, postupy, nástroje a techniky řízení a vedení lidi s respektem ke specifikám jejich kulturního zázemí a s ohledem na schopnost řídit pracovní kolektivy či instituce v mezinárodním prostředí. Rétorická část bloku si pak především klade za cíl naučit frekventanty jak nejlépe zaujmout posluchače a získat ho na svou stranu, včetně zvládnutí různých situací, které mohou při projevu nastat. Absolventi by měli ovládat jak metody výstavby řečí a projevů, tak obecné rétorické zásady.

Mezinárodní právo a finance

Tento blok Hlavního programu Diplomatické akademie je věnován nezbytným předpokladům pro pochopení stávající mezinárodní politiky: mezinárodnímu právu a financím. Jsou vybrána klíčová témata nutná pro pochopení politického vyústění právních a ekonomických předpokladů. Učitelé jsou zkušenými praktiky v oboru finanční analýzy a mezinárodněprávní problematiky a vyučují studenty jak se vyrovnat se skutečnými situacemi, totiž s tím, jak číst ekonomický podtext politických vyjednávání, jak analyzovat mezinárodní smlouvu nebo jak přistupovat k té či oné mezinárodní instituci. Studenti si mimo jiné osvojí potřebný slovník umožňující jim vyjadřovat se přesvědčivě v právní a finanční oblasti.

Zahraniční politika a Evropa

Čtvrtý blok Hlavního programu Diplomatické akademie se týká nejzávažnějších okruhů dnešní zahraniční politiky České republiky, tedy bezpečnostních otázek a evropské integrace. Blok nemá být uvedením do mezinárodně bezpečnostní a evropské problematiky ani nevyučuje historii diplomacie a Evropského společenství. Výuka je vybudována tak, aby absolvent byl schopen vést jednání, ať už vnitrostátní či mezistátní, zahrnující v sobě evropský nebo bezpečnostní prvek. Vedle této praktické roviny klade blok na adepty jistý etický apel směřující k nutnosti koncipovat dlouhodobou strategii a utvářet vizi. V tomto bloku je rovněž zdůrazňováno skutečné pochopení základních idejí Evropské unie, přesahující pragmatický přístup byrokracie a žadatelů o subvence. Blok je doplněn o strategické hry.

Protokol a etiketa

Poslední blok hlavního programu Diplomatické akademie zahrnuje každodenní praxi diplomacie v širokém slova smyslu – vyučuje diplomatickému protokolu a společenské etiketě. Výuka protokolu je pojata tak, aby byl obsáhnut v celé své šíři přesahující přísně diplomatická jednání. Absolvent by měl být nejen připraven zajistit návštěvu na vysoké úrovni, dozorovat protokolární večeře, přijímat vysoké funkcionáře a instruovat personál své instituce, ale také být schopen reprezentovat svoji instituci či firmu v každodenním styku. Výuka je zakončena simulovanou protokolární událostí.

Podrobnosti k události

Datum konání 22. 09. 2018
Cena pro jednotlivce 35,000 Kč
Příloha APLIKOVANA DIPLOMACIE DA1 - Rozvrh - Podzim 2018.pdf
35,000 Kč

Kontaktujte nás

info@diplomaticka-akademie.cz

+420 226 205 139 (sekretariát)

Dlouhá 16
Praha 1, 110 00