Diplomatická akademie

Poslání

V globalizovaném, všemi vrstvami propojeném světě nepředstavuje tradiční – profesionálními diplomaty vedená – diplomacie než zlomek veškerých diplomatických jednání. Znalost diplomatického řemesla je dnes žádána na všech úrovních: v mezinárodních stycích úřadů, při zastupování úřadu v rámci státu, jakož i při jednání vedených nevládními organizacemi a soukromými podniky. Posláním Diplomatické akademie je výchova jedinců schopných zastupovat sebevědomě svou instituci za každé okolnosti poskytnuté soudobou, širokou diplomacií.

Tradice

Pražská Diplomatická akademie navazuje na odkaz obdobných institucí ve Vídni, v Berlíně a v Paříži. Diplomatická akademie je první svého druhu v nových státech Evropské unie. Po vzoru londýnské akademie je ústavem ryze soukromým, otevřeným širokému poli studentů. Posláním Diplomatické akademie není pouze výchova diplomatů v nejužším slova smyslu, nýbrž, věrna širokému pojetí diplomacie, zasazuje se o profesionalizaci a povznesení správy vůbec: ať již státní či soukromé.

Studium

Diplomatická akademie není místem získání dalšího akademického titulu, nýbrž ústavem rozšiřujícím a prohlubujícím již nabyté školní a profesní vzdělání. Základním přínosem studia na Diplomatické akademii je úzký kontakt s nejpovolanějšími učiteli s dlouhodobou praxí na nejvyšších politických, úředních, diplomatických a akademických funkcích. Mimoto jsou studenti školeni profesionály zběhlými v každodenní rutině protokolu, úředního styku a mediální komunikace. Diplomatická akademie staví na aktivním pojetí výuky, bez dlouhých přednášek. Vyučování se opírá o veřejný výstup studentů a o zpětnou vazbu učitele. Interaktivnost výuky je podtržena praktickými tréninky, strategickými hrami, simulovanými vyjednáváními, simulovanými mediálními výstupy a protokolárními událostmi.

Koncept

Studium na Diplomatické akademii je určeno především zaměstnancům státu, krajů, obcí, profesních komor, nevládních organizací, stejně jako obchodních společností. Diplomatická akademie vyznává víru ve vzájemné obohacování státní a soukromé oblasti a jejich spojení je jedním z pilířů jejího pojetí vzdělání. Diplomatická akademie se tak snaží vyjít v nejvyšší míře vstříc zaměstnaným studentům: výuka tedy probíhá o víkendech. Studijní programy jsou vystaveny tak, aby na sebe jednotlivé předměty logicky navazovaly a aby si odpovídaly se současně probíhající praktickou výukou. Hlavními vyučovacími zásadami jsou interdisciplinarita, důraz na propojení teorie s praxí a vedení k přísné metodologii.

Kontaktujte nás

info@diplomaticka-akademie.cz

+420 226 205 139 (sekretariát)

Dlouhá 16
Praha 1, 110 00